Логотип конференції

Прикладна геометрія та інформаційні технології в моделюванні об’єктів, явищ і процесів
I Всеукраїнська науково-практична конференція
AGIT-2016

ISSN 2522-946X

Матеріали конференції ITM-2020 знаходяться в додаткових матеріалах або тут
Конференції
Реклама
People Group

Шановні колеги!

з 19.10.2016 по 21.10.2016

у Миколаївському національному універстеті імені В.О. Сухомлинського на базі кафедри комп’ютерної інженерії механіко-математичного факультету відбудеться I Всеукраїнська науково-практична конференція "Прикладна геометрія та інформаційні технології в моделюванні об’єктів, явищ і процесів".

Мета конференції - представлення матеріалів досліджень присвячених геометричному, математичному та комп’ютерному моделюванню об’єктів, явищ і процесів у виробництві та експериментальних дослідженнях, а також матеріалів теоретичних та експериментальних дослідженнях, а також матеріалів теоретичних та експериментальних досліджень в галузі створення і впровадження інформаційних технологій в напрямку автоматизації, системного аналізу, комп’ютерної та програмної інженерії.

Основні питання (секції), що пропонуються для обговорення:
 1. Геометричне, математичне та комп'ютерне моделювання об'єктів, явищ і процесів.
 2. Інформаційні технології моделювання об'єктів, явищ і процесів.
 3. Комп'ютерна та програмна інженерія в сучасних умовах.
 4. Системний аналіз та комп'ютерні науки в сучасних умовах.

Робочі мови конференції:
 1. Українська.
 2. Англійська.
 3. Російська.

Форма участі:
 • очна
 • заочна

Пилявська Ганна Вячеславівна
старший лаборант кафедри комп'ютерної інженерії (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського), секретар конференції
Устенко Сергій Анатолійович
завідувач кафедри комп'ютерної інженерії (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського), доктор технічних наук, доцент, заступник голови оргкомітету
Будак Валерій Дмитрович
член-кореспондент НАПН України, ректор (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського), доктор технічних наук, професор, голова оргкомітету
Борисенко Валерій Дмитрович
професор кафедри комп'ютерної інженерії (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського), доктор технічних наук, професор, заступник голови оргкомітету
Ванін Володимир Володимирович
декан фізико-математичного факультету, завідувач кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"), доктор технічних наук, професор
Гнатушенко Володимир Володимирович
завідувач кафедри автоматизованих систем обробки інформації (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара), доктор технічних наук, професор
Коваленко Ігор Іванович
професор кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова), доктор технічних наук, професор
Корчинський Володимир Михайлович
завідувач кафедри електронних засобів телекомунікацій (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара), доктор технічних наук, професор
Кошкін Костянтин Вікторович
завідувач кафедри інформаційних управляючих систем та технологій (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова), доктор технічних наук, професор
Куценко Леонід Миколайович
професор кафедри інженерної та аварійно-рятувальної техніки (Національний університет цивільного захисту України), доктор технічних наук, професор
Михайленко Всеволод Євдокимович
професор кафедри нарисної геометрії, інженерної й машинної графіки (Київський національний університет будівництва і архітектури), доктор технічних наук, професор
Плоский Віталій Олексійович
проректор з наукової роботи та міжнародних зв`язків, завідувач кафедри архітектурних конструкцій (Київський національний університет будівництва і архітектури), доктор технічних наук, професор
Поздєєв Валерій Олександрович
завідувач кафедри прикладних математики, механіки та інформатики (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського), доктор фізико-математичних наук, професор
Приходько Сергій Борисович
завідувач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова), доктор технічних наук, професор
Шоман Ольга Вікторівна
завідувач кафедри геометричного моделювання та комп’ютерної графіки (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"), доктор технічних наук, професор
Кузьма Катерина Теодозіївна
доцент кафедри комп'ютерної інженерії, кандидат технічних наук
Зосімов В'ячеслав Валерійович
доцент кафедри комп'ютерних наук та прикладної математики, кандидат технічних наук
Мельник Олександр Вікторович
старший викладач кафедри комп'ютерних наук та прикладної математики, кандидат технічних наук
Мельник Віктор Анатолійович
доцент кафедри комп'ютерної інженерії, кандидат технічних наук, доцент
Булгакова Олександра Сергіївна
доцент кафедри комп'ютерних наук та прикладної математики, кандидат технічних наук, доцент
кафедра комп'ютерної інженерії,
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського,
вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, 54030
+380 (512) 37-88-19, +380 (512) 71-30-25, +380 (63) 479-90-61, +380 (94) 943-60-25
mnu.csn@gmail.com, gmit.sj@gmail.com, ustenko.s.a@gmail.com

Умови участі

Для участі у конференції необхідно до 1 жовтня 2016 року вислати на одну з вказаних електронних поштових скриньок конференції:
 • заповнену заявку;
 • тези доповіді (1-2 сторінки) підготовлені для безнабірного друку у матеріалах конференції (остання сторінка повинна бути заповнена не менше ніж на 80%).
Розширену доповідь у вигляді статті можна опублікувати у науковому журналі "Геометричне моделювання та інформаційні технології" (ISSN 2524-0978 print, ISSN 2520-2820 online). Для цього необхідно додати:
 • статтю (8-12 сторінок) оформлену за тими ж правилами, що й тези доповіді;
 • відскановану рецензію доктора або кандидата технічних наук підписану й засвідчену в установленому порядку (для авторів без наукового ступеня);
 • авторське резюме статті англійською мовою (коротке повторення структури статті, що складається зі вступу, цілей та завдань, методів, результатів, висновків) – від 150 до 300 слів.

Організаційний внесок та вартість публікації

Організаційний внесок сплачується учасниками конференції у національній валюті України розміром 150 грн., заочна участь - 50 грн.

Збірник матеріалів конференції в електронному вигляді буде розісланий всім учасникам. Друкована версія – за замовленням (оплачується окремо).

Реквізити для оплати оргвнеску та публікації статті будуть надіслані авторам у разі прийняття матеріалів.

Вимоги до оформлення

 1. Тези доповідей набираються у редакторі Microsoft Word 2003 чи пізніших версій. Наповненість сторінок текстом 100%.
 2. Параметри сторінки: формат А4 (210x297 мм), орієнтація – книжна, поля – 2 см з усіх боків. Сторінки без нумерації.
 3. Текст набирається гарнітурою Times New Roman 14 пт. Рекомендується уникати набору тексту прописними літерами.
 4. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 1,25 см; міжрядковий інтервал – 1,5; інтервал між абзацами – 0 пт. Вирівнювання абзаців – за шириною. Всі параметри однакові для всіх елементів тез доповіді.
 5. Порядок слідування елементів доповіді та статті: УДК; автор; посада; місце роботи; e-mail; назва; анотація; ключові слова; текст (постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, формулювання цілей, основний матеріал, висновки і перспективи подальших досліджень); література (не більше 12 посилань – за наявності); автор, назва та анотація (іншими двома мовами) – для статті.
 6. Рисунки й таблиці повинні нумеруватись і мати назви. Елементи окремого рисунку групуються в один об’єкт разом із надписами без обрамлення.