Логотип конференції

Прикладна геометрія та інформаційні технології в моделюванні об’єктів, явищ і процесів
IV Всеукраїнська науково-практична конференція
AGIT-2019

ISSN 2522-946X

Матеріали конференції AGIT-2019 знаходяться в додаткових матеріалах або тут
Конференції
Реклама
People Group

Шановні колеги!

з 16.10.2019 по 18.10.2019

у Миколаївському національному універстеті імені В.О. Сухомлинського на базі кафедри комп’ютерної інженерії механіко-математичного факультету відбудеться IV Всеукраїнська науково-практична конференція "Прикладна геометрія та інформаційні технології в моделюванні об’єктів, явищ і процесів".

Мета конференції - представлення матеріалів досліджень присвячених геометричному, математичному та комп’ютерному моделюванню об’єктів, явищ і процесів у виробництві та експериментальних дослідженнях, а також матеріалів теоретичних та експериментальних дослідженнях, а також матеріалів теоретичних та експериментальних досліджень в галузі створення і впровадження інформаційних технологій в напрямку автоматизації, системного аналізу, комп’ютерної та програмної інженерії.

Основні питання (секції), що пропонуються для обговорення:
 1. Геометричне, математичне та комп’ютерне моделювання об’єктів, явищ і процесів.
 2. Інформаційні технології моделювання об’єктів, явищ і процесів.
 3. Комп’ютерна та програмна інженерія в сучасних умовах.
 4. Системний аналіз та комп’ютерні науки в сучасних умовах.

Робочі мови конференції:
 1. Українська.
 2. Англійська.
 3. Російська.

Форма участі:
 • заочна

Будак Валерій Дмитрович
академік НАПН України, ректор (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського), доктор технічних наук, професор, голова оргкомітету
Устенко Сергій Анатолійович
завідувач кафедри комп'ютерної інженерії (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського), доктор технічних наук, доцент, заступник голови оргкомітету
Борисенко Валерій Дмитрович
професор кафедри комп'ютерної інженерії (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського), доктор технічних наук, професор, заступник голови оргкомітету
Пилявська Ганна Вячеславівна
спеціаліст з комп’ютерних систем та мереж (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського), секретар конференції
Березький Олег Миколайович
завідувач кафедри комп'ютерної інженерії (Тернопільський національний економічний університет), доктор технічних наук, професор
Ванін Володимир Володимирович
декан фізико-математичного факультету, завідувач кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"), доктор технічних наук, професор
Гнатушенко Володимир Володимирович
завідувач кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара), доктор технічних наук, професор
Коваленко Ігор Іванович
професор кафедри інтелектуальних інформаційних систем (Чорноморський національний університет імені Петра Могили), доктор технічних наук, професор
Корчинський Володимир Михайлович
завідувач кафедри електронних засобів телекомунікацій (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара), доктор технічних наук, професор
Куценко Леонід Миколайович
професор кафедри інженерної та аварійно-рятувальної техніки (Національний університет цивільного захисту України), доктор технічних наук, професор
Плоский Віталій Олексійович
проректор з наукової роботи та міжнародних зв`язків, завідувач кафедри архітектурних конструкцій (Київський національний університет будівництва і архітектури), доктор технічних наук, професор
Поздєєв Валерій Олександрович
завідувач кафедри комп'ютерних наук та прикладної математики (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського), доктор технічних наук, професор
Приходько Сергій Борисович
завідувач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова), доктор технічних наук, професор
Шоман Ольга Вікторівна
завідувач кафедри геометричного моделювання та комп’ютерної графіки (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"), доктор технічних наук, професор
Кузьма Катерина Теодозіївна
доцент кафедри комп'ютерної інженерії, кандидат технічних наук
Мельник Віктор Анатолійович
доцент кафедри комп'ютерної інженерії, кандидат технічних наук, доцент
Устенко Ірина Валеріївна
доцент кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем, кандидат технічних наук, доцент
Мельник Олександр Вікторович
старший викладач кафедри комп'ютерної інженерії, кандидат технічних наук
кафедра комп'ютерної інженерії,
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського,
вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, 54030
+380 (512) 37-88-19, +380 (512) 71-30-25, +380 (63) 479-90-61, +380 (94) 943-60-25
mnu.csn@gmail.com, gmit.sj@gmail.com, ustenko.s.a@gmail.com

Умови участі

Для участі у конференції необхідно до 1 жовтня 2019 року вислати на одну з вказаних електронних поштових скриньок конференції:
 • заповнену заявку;
 • тези доповіді (1-2 сторінки) підготовлені для безнабірного друку у матеріалах конференції (остання сторінка повинна бути заповнена не менше ніж на 80%).
Розширену доповідь у вигляді статті можна опублікувати у науковому журналі "Геометричне моделювання та інформаційні технології" (ISSN 2524-0978 print, ISSN 2520-2820 online). Для цього необхідно додати:
 • статтю (8-12 сторінок) оформлену за тими ж правилами, що й тези доповіді;
 • відскановану рецензію доктора або кандидата технічних наук підписану й засвідчену в установленому порядку (для авторів без наукового ступеня);
 • авторське резюме статті англійською мовою (коротке повторення структури статті, що складається зі вступу, цілей та завдань, методів, результатів, висновків) – від 150 до 300 слів.

Організаційний внесок та вартість публікації

Організаційний внесок сплачується учасниками конференції у національній валюті України розміром 75 грн.

Збірник матеріалів конференції в електронному вигляді буде розісланий всім учасникам. Друкована версія – за замовленням (оплачується окремо).

Реквізити для оплати оргвнеску та публікації статті будуть надіслані авторам у разі прийняття матеріалів.

Вимоги до оформлення

 1. Тези доповідей набираються у редакторі Microsoft Word 2003 чи пізніших версій. Наповненість сторінок текстом 100%.
 2. Параметри сторінки: формат А4 (210x297 мм), орієнтація – книжна, поля – 2 см з усіх боків. Сторінки без нумерації.
 3. Текст набирається гарнітурою Times New Roman 14 пт. Рекомендується уникати набору тексту прописними літерами.
 4. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 1,25 см; міжрядковий інтервал – 1,5; інтервал між абзацами – 0 пт. Вирівнювання абзаців – за шириною. Всі параметри однакові для всіх елементів тез доповіді.
 5. Порядок слідування елементів доповіді та статті: УДК; автор; посада; місце роботи; e-mail; назва; анотація; ключові слова; текст (постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, формулювання цілей, основний матеріал, висновки і перспективи подальших досліджень); література (не більше 12 посилань – за наявності); автор, назва та анотація (іншими двома мовами) – для статті.
 6. Рисунки й таблиці повинні нумеруватись і мати назви. Елементи окремого рисунку групуються в один об’єкт разом із надписами без обрамлення.